Saturday, February 07, 2009

IMPERIAL GRAPES OF WRATH
From: NELSON PEERY, BLACK FIRE
(NEW YORK: THE NEW PRESS, 1994), pp. 276-277


If the Americans had never committed genocide against the Indian; if they had never incited wars of annihilation between the native peoples of this land; if there had never been a Trail of Tears; if America had never organized and commercialized the kidnapping and sale into slavery of a gentle and defenseless African people; if it had never developed the most widespread, brutal, exploitative system of slavery the world has ever known; if it had never held carnivals of torture and lynching of its black people; if it had never sundered and fractured and torn and ground Mexico into the dust; if it had never attacked gallant, defenseless Puerto Rico and never turned that lovely land into a cesspool to compete with the cesspool it had created in Panama; if it had never bled Latin America of her wealth and had never cast her exhausted peoples onto the dung heap of disease and ignorance and starvation; if it had never financed and braced the Fascist dictatorships; if it had never pushed Hiroshima and Nagasaki into the jaws of hell—if America had never done any of these things—history would still create a special bar of judgment for what the American people did to the Philippines.

1 comment:

Anonymous said...

Mahal na Dr. San Juan,Jr.,
Ako po ay si Ivan Phell Enrile, isang andergradweyt na mag-aaral ng BA Araling Pilipino sa Pamantasan ng Pilipinas. Kasalukuyan po akong gumagawa ng aking tisis, at ang akin pong paksa ay hinggil sa inyong mga kritikal na sulatin na may partikular na pagtalakay sa mga diskurso ng post-kolonyalismo at sa kilusang intelektwal sa Pilipinas na Sikolohiyang Pilipino. Nais pong ilatag at suriin ng aking pananaliksik ang mga pagtanggap ng mga kritikong lumalangoy sa mga naturang diskurso hinggil sa inyong mga poakikisangkot, pagda-dalumat, at pagtunggali sa mga punto, epistemolohikal at politikal na usaping binubuksan ng kaisipang post-kolonyal at SP sa konteksto ng pakikibakang anti-imperyalista sa Pilipinas.
Lumalapit po ako sa inyo upang makahingi ng mga rekomendadong babasahin, batis, at artikulo hinggil po sa inyong:
1. Biograpiya
2. mga sulatin sa SP (ang mayroon lamang po ako ay ang inyong artikulo hinggil sa nasabing paksa sa Allegories at sa Balikbayang Sinta.
Nais ko rin po sanang magtanong at humingi ng tulong hinggil sa posibilidad na makahanap ng mga artikulong tumatalakay sa pagtanggap ng mga kritiko hinggil sa inyong mga pagsusuri sa SP at postkolonyalismo.
Noong nakaraang buwan po ay nakita ko kayo sa isang pagkilos sa UP Diliman para sa panawagan ng pagkondena sa pag-atake ng mga tropang Israel sa mga mamamayang Palestina sa Gaza, subalit nangimi po akong basta na lamang lumapit at makipag-usap upang makahingi ng tulong para sa aking pag-aaral na ginagawa. Siguro'y dito na lamang sa world wide web ko mailalapit ang aking mga kahingian sa inyong lingkod.
Lubos ko pong ikagagalak at ipagpapasalamat ang anumang tulong na inyong maibibigay upang mairaos ko ang aking tisis. Maaari po ninyo akong makontak sa aking e-mail address sa: ivanenrile@gmail.com
Muli po marami pong salamat at mabuhay po kayo!
Sa pakikibaka,
Ivan Phell Enrile
BA Araling Pilipino
UP Diliman