Wednesday, November 14, 2007

KALATAS MULA SA ANGHEL NG ANUNSIYASYON/ANGEL OF THE ANUNCIATION--A FILIPINO RENDITION


No comments: