Saturday, March 13, 2010

SUTRANG KAYUMANGGI--mga tula ni E. San Juan, Jr.

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

No comments: